Kuruluş
Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi kapsamında 1999-2000 öğretim yılında kurulmuştur. 2002-2003 öğretim yılında öğrenci almaya başlayan böülüm ilk mezunlarını 2006-2007 öğretim yılında vermiştir. Her yıl 50 öğrenci Normal Öğretime ve 50 öğrenci ikinci öğretime olmak üzere 100 öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Coğrafya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Coğrafya programına öğrenci kabul koşulları Uşak Üniversitesi'nin öğrenci kabul koşullarında tanımlanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi edinme ve düşünme becerisi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve seçimlik olan çok sayıdaki derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılında, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlamaktadırlar. Coğrafya bölümünde Fiziki Coğrafya ve Beşeri ve İktisadi Coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler her iki anabilim dalının derslerini içeren tek bir programla yetiştirilmektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı kapsamında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi, siyaset, bilimsel metodoloji vb. konular çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle fiziki ve beşeri unsurları göz önüne alınarak bütünsel bir yaklaşımla incelenmektedir. Yine değişik ülke ve dünya bölgeleri de ayrı dersler kapsamında işlenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı da önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında yeterli donanımı edinmiş mezunlar değişik kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya değişik ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Gerek doğal bilimlerle gerekse sosyal bilimlerle yakından ilgili olması nedeniyle Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuş öğrenciler farklı disiplinlerde lüsanüstü eğitim için başvurabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk 40 gün içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Vize ve Final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler her dönem sonunda bölümce tarihi belirlenen bütünleme sınavlarına katılabilirler. Her öğretim üyesi sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfi ÖZAV, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İzmir Yolu 8.Km.1 Eylül Kampüsü, UŞAK, TLF: 0.276.221 21 34, FAX: 0.276.221 21 35, E-mail: lutfiozav@usak.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Araş.Gör. Mehmet DENİZ, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İzmir Yolu 8.Km.1 Eylül Kampüsü, UŞAK, TLF: 0.276.221 21 34, FAX: 0.276.221 21 35, E-mail: mehmet.deniz@usak.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz, Fen-Edebiyat Fakültesinin sunduğu temel altyapı donatıları ve olanaklarına sahiptir.
Program Çıktıları
1 - Coğrafi bilimlerinde temel bilgi ve becerilere sahip olma.
2 - Dünya üzerinde gördüğümüz yer şekillerinin oluşumunu açıklamak.
3 - İnsanla doğal ortamın karşılıklı etkileşimleriyle birlikte dağılış, karşılaştırma ve nedensellik ilkelerini uygulatarak araştıran ve sonuçlarını bir sentez olarak veren Coğrafya’nın temel bilgilerinin öğretilmesidir.
4 - Coğrafi analiz, uygulama, değerlendirme ve sentez yapabilme becerisi kazanmak
5 - Coğrafi araştırmaların evrensel boyutlardaki sorunların çözümünü anlamak
6 - Coğrafi konu ve olayları öğrenme becerisi
7 - Coğrafi problemi sosyal ve fen bilimleri kapsamında tanımlama, değerlendirme ve çözme becerisi
8 - Coğrafyacı için gerekli yetenek, teknik ve araç-gereçleri kullanma becerisi
9 - Güncel Dünya sorunlarını çok yönlü değerlendirebilmek
10 - Yöresel ve bölgesel ölçekteki coğrafi problemleri tanımlama, analiz, değerlendirme ve çözüm getirebilecek mezunlar yetiştirebilmek
11 - Coğrafi gözlem yapabilmek için teknik gezi ve stajlar ve uygulamalarla yetiştirilmiş coğrafyacı olmak
12 - Disiplinler arası çalışabilme becerisi
13 - Çevre eğitimi ve bilincine sahip mezunlar yetiştirmek
14 - Doğal afetler konusunda çözüm üretebilecek beceri kazandırmak
15 - Jeopolitik sorunlarla ilgili planlama yapabilecek bakış açısı kazandırmak
16 - Doğal ve beşeri kaynakların sürdürebilir kullanım metotlarını, ilkelerini ortaya koyabilmek
17 - Olayları yorumlama ve analiz etmede kullanmaları için bilimsel bakış açısına sahip olma.
18 - Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olma.
19 - Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir birey olma
20 - Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olma.
21 - Temel bilgisayar kullanımı hakkına becerilerin geliştirilmesi
22 - İklim, iklim olayları ve coğrafi çevre üzerindeki etkilerini analiz edebilme becerisi
23 - Nüfusun yeryüzündeki dağılışı bu dağılışın sebepleri ve doğal ve beşeri ortam üzerindeki etkilerini anlayabilme
24 - Dünyada ve ülkemizde yerleşmelerin kökeni, problemleri ve planlama becerileri
25 - Spor ve güzel sanatlar alanında bilgi ve tecrübeye sahip olma

1. Yıl 1. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
1 1 0109091052012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. 2 0 2.00 Detay
1 1 COĞBOLOGNASEÇ1YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 1 YY 0 0 2.00
1 1 0109091092012 GÜZEL SANATLAR 2 0 2.00 Detay
1 1 0109091112012 BEDEN EĞİTİMİ 2 0 2.00 Detay
1 1 0909001072012 COĞRAFYAYA GİRİŞ 2 0 2.00 Detay
1 1 0909001112012 GENEL JEOLOJİ 2 0 2.00 Detay
1 1 0909001012012 GENEL JEOMORFOLOJİ 2 0 2.00 Detay
1 1 0909001032012 KLİMATOLOJİ I 2 0 3.00 Detay
1 1 0909001132012 MATEMATİK COĞRAFYA 2 0 2.00 Detay
1 1 0909001052012 NÜFUS COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
1 1 0109091072012 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2 2 4.00 Detay
1 1 0109091012012 TÜRK DİLİ I. 2 0 2.00 Detay
1 1 0109091032012 YABANCI DİL I. 3 0 3.00 Detay
1 1 0909001092012 YERLEŞME COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
1 1 0 0 Detay

Toplam AKTS : 30.00


1. Yıl 2. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
1 2 0109091062012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. 2 0 2.00 Detay
1 2 0909001082012 EKONOMİK COĞRAFYA 4 0 4.00 Detay
1 2 0909001022012 FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ 2 0 3.00 Detay
1 2 0909001122012 HARİTA BİLGİSİ 2 0 2.00 Detay
1 2 0909001142012 İSTATİSTİKİ COĞRAFYA 2 0 2.00 Detay
1 2 0909001042012 KLİMATOLOJİ II 2 0 3.00 Detay
1 2 0909001102012 MİNERAL VE KAYAÇLAR 2 0 2.00 Detay
1 2 0909001062012 SANAYİ COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
1 2 0109091082012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2 2 4.00 Detay
1 2 0109091022012 TÜRK DİLİ II. 2 0 2.00 Detay
1 2 0109091042012 YABANCI DİL II. 3 0 3.00 Detay

Toplam AKTS : 30.00


2. Yıl 1. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
2 3 0909002212012 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ I. 1 2 3.00 Detay
2 3 COĞBOLOGNASEÇ3YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇÇMELİ DERS GRUBU 3 YY 0 0 18.00
2 3 0909002232012 KIR YERLEŞMELERİ 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002252012 AVRUPA COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002272012 KARTOGRAFYA UYGULAMALARI 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002292012 TOPRAK COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002312012 DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002332012 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002352012 OSMANLICA 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002372012 DOĞAL KAYNAKLAR VE KORUNMASI 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002392012 GENEL SOSYOLOJİ 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002412012 BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002432012 KÜRESELLEŞME VE COĞRAFYA 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002452012 BÖLGESEL COĞRAFYA 2 0 3.00 Detay
2 3 0909002472013 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK-I 2 0 0.00 Detay
2 3 0909002152012 KLİMATOLOJİ UYGULAMALARI 1 2 3.00 Detay
2 3 0909002172012 ULAŞIM COĞRAFYASI 2 0 2.00 Detay
2 3 0 0 Detay

Toplam AKTS : 26.00


2. Yıl 2. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
2 4 0909002182012 BİYOCOĞRAFYA 3 0 3.00 Detay
2 4 0909002222012 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II. 1 2 3.00 Detay
2 4 COĞBOLOGNASEÇ4YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 4 YY 0 0 18.00
2 4 0909002242012 TARIM COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002262012 TÜRKİYE ULAŞIM COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002282012 ASYA COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002302012 KENT YERLEŞMELERİ 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002322012 TARİHİ COĞRAFYA 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002342012 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002362012 DİPLOMATİKA 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002382012 KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002402012 DOĞAL ORTAM BOZULMALARI 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002422012 VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002442012 KLİMATİK JEOMORFOLOJİ 2 0 3.00 Detay
2 4 0909002462013 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK-II 1 1 0.00 Detay
2 4 0909002162012 KARST VE KIYI JEOMORFOLOJİSİ 2 0 2.00 Detay
2 4 0 0 Detay

Toplam AKTS : 26.00


3. Yıl 1. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
3 5 COĞBOLOGNASEÇ5YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 5 YY 0 0 18.00
3 5 0909003532012 KARASAL HİDROGRAFYA 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003552012 YAPISAL JEOMORFOLOJİ 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003572012 SİYASİ COĞRAFYA 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003612012 ARAZİ KULLANIMI 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003632012 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORANLARI 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003652012 FİZİKİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003672012 VOLKANOLOJİ 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003692012 TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003712012 AFRİKA COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
3 5 0909003492012 COĞRAFYA SEMİNERİ I 2 0 4.00 Detay
3 5 0909003512012 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI I 4 0 4.00 Detay
3 5 0909003472012 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 4 0 4.00 Detay
3 5 0 0 Detay

Toplam AKTS : 30.00


3. Yıl 2. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
3 6 0909003482012 COĞRAFYA SEMİNERİ II 2 0 3.00 Detay
3 6 COĞBOLOGNASEÇ6YY COĞRAFYA(N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 6 YY 0 0 15.00
3 6 0909003522012 KÜLTÜR COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003562012 HAVZA YÖNETİMİ 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003582012 YEREL COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003622012 TÜRKİYE'DE KENTLEŞME HAREKETLERİ 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003642012 GENEL BİYOLOJİ 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003662012 AMERİKA VE OKYANUSA COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003682012 OSEANOGRAFYA 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003702012 KIRSAL KALKINMA 2 0 3.00 Detay
3 6 0909003602012 FİZİKİ COĞRAFYADA ARAZİ UYGULAMALARI 0 4 4.00 Detay
3 6 0909003502012 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI II 4 0 4.00 Detay
3 6 0909003462012 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI II. 4 0 4.00 Detay
3 6 0 0 Detay

Toplam AKTS : 30.00


4. Yıl 1. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
4 7 COĞBOLOGNASEÇ7YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 7 YY 0 0 21.00
4 7 0909004772012 KURAK-YARI KURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004792012 KENT VE BÖLGE PLANLAMA 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004812012 ÇEVRE SORUNLARI 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004832012 TURİZM COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004852012 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004872012 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004892012 İKLİM VE MEDENİYET 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004912012 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004932012 TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004952012 ŞEHİR KLİMATOLOJİSİ 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004972012 NÜFUS HAREKETLERİ 2 0 3.00 Detay
4 7 0909004732012 LİSANS TEZİ I. 2 0 5.00 Detay
4 7 0909004752012 TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI 2 0 4.00 Detay
4 7 0 0 Detay

Toplam AKTS : 30.00


4. Yıl 2. Dönem Müfredat Listesi

Yıl Dönem Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulamalı AKTS Detay
4 8 0909004822012 BEŞERİ COĞRAFYADA ARAZİ UYGULAMALARI 0 4 4.00 Detay
4 8 COĞBOLOGNASEÇ8YY COĞRAFYA (N.Ö.) BOLOGNA SEÇMELİ DERS GRUBU 8 YY 0 0 18.00
4 8 0909004762012 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004782012 TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004802012 ENERJİ KAYNAKLARI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004842012 COĞRAFİ METİN İNCELEMELERİ 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004862012 ORTADOĞU COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004882012 AVRUPA BİRLİĞİ 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004902012 DOĞAYI DEĞERLENDİRME 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004922012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004942012 DİNLER COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004742012 DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI 2 0 3.00 Detay
4 8 0909004722012 LİSANS TEZİ II 2 0 5.00 Detay
4 8 0 0 Detay

Toplam AKTS : 30.00